Wednesday, 27 June 2012

Kembara ‘Ilmu - Inspirasi Dari Salafussoleh
Ini merupakan kesinambungan dari artikel lepas yang bertajuk ‘Kembara ‘Ilmu - Juhud Suatu Tuntutan’. Cumanya, entri kali ini lebih tertumpu kepada contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Salafuna as-Soleh dalam pengembaraan mencari 'ilmu. Kisah-kisah mereka pencetus inspirasi. Inspirasi penyuntik kekuatan diri. Inilah yang dinamakan Inspirasi dari Salafussoleh.

1) Kata Abu Darda’ Radhiyallahu ‘anhu: “Seandainya aku mendapati suatu ayat dari al-Qur’an yang tidak aku fahami, dan tiada seorang yang dapat memberitahukannya melainkan seorang yang berada di ‘Barkul Ghamad’ (nama tempat yang jaraknya dengan Makkah sejauh lima malam) nescaya aku akan menjumpainya”. 

2) Kata Sa’id Ibn al-Musayyib: “Aku sudah terbiasa melakukan rihlah berhari-hari untuk mendapatkan sebuah hadis”.

3) Kata Abu al-‘Aliyyah: “Kami di Bashrah mendengar ada sebuah hadith pada sahabat-sahabat Rasulullah Sollallahu ‘alaihi wasallam. Kami tidak redha, sehinggalah kami pergi ke Madinah untuk mendengarnya secara langsung”.

4) Ibn Mandah mencari ‘ilmu sejak berusia 20 tahun. Beliau kembali ke daerahnya ketika berusia 65 tahun. Beliau melakukan kembara selama 45 tahun. Beliau segera bernikah dan memiliki beberapa orang anak dan banyak mengajarkan hadith.

5) ‘Abdan al-Juwaliqi menceritakan dirinya yang melakukan kembara ke bumi Bashrah sebanyak 18 kali untuk mendapatkan hadith dari Abu Ayyub as-Sakhtiyani.

6) Al-Imam Abu Sa’id as-Sam’ani melakukan kembara ‘ilmu menuju lebih dari 100 kota. Rihlah terpentingnya ada tiga. Pertama, selama 10 tahun. Kedua, selama 6 tahun. Seterusnya selama 4 tahun.

7) Imam Ya’qub Bin Sufyan melakukan kembara mencari ‘ilmu selama 30 tahun.

8) Kata al-Hafizh Ibn al-Jauzi: “Imam Ahmad telah mengelilingi dunia sebanyak dua kali sehingga dia dapat menulis kitabnya al-Musnad.

9) Kata Abu Hatim ar-Razi: “Pertama kali aku melakukan rihlah untuk mendapatkan hadith selama 7 tahun”.

10) Imam Baqi Bin Mikhlad melakukan rihlah sebanyak dua kali. Dari Mesir ke Syam. Kemudian dari Hijaz ke Baghdad. Kembara pertama selama 14 tahun. Kembara kedua selama 20 tahun berturut-turut.

Kita bagaimana? Bernilai lagikah sebuah pengembaraan demi secebis ilmu?

Rujukan:

1) Kitab al-Bidayah wan-Nihayah.
2) Kitab al-Bidayah wan-Nihayah.
3) Al-Kifayah Fi ‘Ilmi Riwayah.
4) Tazkiratul Huffadz.
5) Tazkiratul Huffadz.
6) Muqaddimah at-Tahbir Li Mu’jam al-Kabir.
7) Shaid al-Khathir.
8) Al-Jarh wa Ta’dil.
9) Tazkiratul Huffadz.

Muhammad Fahmi bin Rusli.
Aal al-Bayt University.

Tuesday, 26 June 2012

Beransur-Ansur Dalam Pemilihan Kitab (1)Kitab-kitab cadangan,

‘Ilmu Fiqh:

1) Ad-Durar al-Bahiyyah, karya al-Imam as-Syaukani.
2) Syarah al-Mumti’ ‘ala Zaad al-Mustaqni’, Ibn al-‘Utsaimin.
3) Al-Mughni, karya Ibn Qudamah al-Maqdisi.
4) Al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, Imam an-Nawawi.

Sirah Nabawiyyah:

1) Ar-Raheeq al-Makhtoum, Syaikh Shafiy ar-Rahman al-Mubarakfuri.
2) Hadza al-Habib Ya Muhib, Syaikh Abu Bakar al-Jaza’iri.
3) As-Sirah an-Nabawiyyah, karya Ibn Kathir.
4) Zaad al-Ma’ad, karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

Biografi Ulama’:

1) Shuwar Min Hayaat as-Sahabah.
2) Ar-Riqqah wal-Buka’, Ibn Qudamah.
3) Kitab az-Zuhd, Imam Ahmad.
4) Al-Bidayah wan-Nihayah, Ibn Kathir.
5) Siyar A’laam an-Nubala’, az-Zahabi.
6) Tarikh Baghdad, al-Khatib al-Baghdadi.

Pendidikan keimanan:

1) At-Tibyan Fi Adab Hamalat al-Qur’an, karya an-Nawawi.
2) Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, al-Maqdisi.
3) Al-Fawa’id, Ibn al-Qayyim.
4) Shaid al-Khathir, Ibn al-Jauzi.
5) At-Takhwif min an-Naar, Ibn Rajab al-Hanbali.
6) Madarij as-Saalikin, karya Ibn al-Qayyim.

Wallahu A’lam.


Muhammad Fahmi Bin Rusli
Hayyu Dhubath, Mafraq


26 Jun 2016

Beransur-Ansur Dalam Pemilihan Kitab.Beransur-ansur dalam pemilihan kitab.

Sebahagian penuntut ‘ilmu yang mempunyai semangat tinggi dalam meraih ‘ilmu, mereka kadangkala tergesa-gesa dengan memulai pembacaan menggunakan kitab-kitab besar semacam kitab al-Mughni karangan Ibn Qudamah, Majmu’at al-Fatawa karya Syaikhul Islam, juga Fath al-Bari karangan al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani. Tanpa mereka sedari, kitab-kitab sebegini punya istilah-istilah dan rumusan yang tersendiri. Sukar difahami maknanya bagi mereka yang berada di peringkat permulaan. Seharusnya dia menapaki tangga ‘ilmu ini sedikit demi sedikit. Dimulai dengan kitab-kitab kecil, seterusnya diikuti dengan kitab-kitab pertengahan. Kemudian barulah dia meniti serba sedikit kitab-kitab yang besar.

Kitab-kitab cadangan,

1) Al-Qur’an al-Karim.

2) Ilmu Tafsir:

- Tafsir al-Baghawi, karya al-Imam al-Baghawi.
- Zubdatut Tafsir, karya Syaikh Muhammad Bin Sulaiman al-Asyqar.
- Taisir Karim ar-Rahman, karangan Syaikh ‘Abd ar-Rahman Bin Nasir as-Si’di.
- Fath al-Qadir, karya as-Syaukani.
- Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, al-Imam Ibn Kathir.
- Tafsir at-Thabari, Ibn Jarir at-Thabari.
- Tafsir al-Qurthubi.

3)’Ilmu Hadith dan Syarahannya:

- Hadith al-Arba’in, al-Imam an-Nawawi.
- Syarah al-Arba’in, Ibn Daqiq al-‘Eid.
- ‘Umdat al-Ahkam, Abd al-Ghani al-Maqdisi.
- Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdat al-Ahkam, karya Syaikh al-Bassam.
- Bulugh al-Maram, karangan Ibn Hajar.
- Subul as-Salam syarah Bulugh al-Maram, karya as-Shan’ani.
- Al-Muntaqa, karangan Majd ad-Din Ibn Taimiyyah (datuk kepada Syaikh al-Islam).
- Nail al-Authar karya as-Syaukani.
- Jami’ al-‘Ulum wal-Hikam, karya Ibn Rajab al-Hanbali.
- Shahih al-Bukhari bersama syarahnya Fath al-Bari, karya al-Hafizh Ibn Hajar.
- Shahih Muslim bersama syarahnya oleh al-Imam an-Nawawi.
- Sunan Abu Dawud dengan syarahnya ‘Aun al-Ma’bud.
- Sunan at-Tirmizi dengan syarahnya Tuhfat al-Ahwazi.
- Sunan an-Nasa’ie.
- Sunan Ibn Majah.
- Musnad al-Imam Ahmad.

4) Ilmu ‘Aqidah:

- Ushul at-Tsalatsah, Syaikh Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab. Berserta syarah Syaikh al-‘Utsaimin.
- A’laam as-Sunnah, karya al-Hafizh al-Hikami.
- Lum’at al-I’tiqad al-Hadi, karya Imam al-Maqdisi serta syarahannya oleh Syaikh ‘Abdullah Bin Jibrin.
- Kitab at-Tauhid karya Syaikh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab serta syarahnya Fath al-Majid.
- Syarah Kitab at-Tauhid karangan Syaikh Ibn al-‘Utsaimin.

Kisah Seorang Tokoh Hadis & Sasterawan
Diceritakan di dalam kitab Wafayat al-A’yaan karangan Ibn Khalliqan, di mana beliau menceritakan perihal seorang tokoh hadis dan sasterawan yang bernama Abu al-Hasan al-Qali. 

Katanya: “Abu al-Hasan al-Qali merupakan seorang tokoh hadis dan sasterawan. Beliau memiliki salah satu cetakan terbaik dari kitab al-Jamharah karangan Ibn Darid. Beliau terpaksa menjual kitab tersebut disebabkan kefaqirannya. Sebelum menjual kitab tersebut, beliau telah menulis sebuah bait dan diletakkannya di dalam kitab tersebut." 

Bait tersebut berbunyi:

Aku bersamamu selama 20 tahun,
Kemudian aku menjualnya,
Sangatlah panjang kerinduanku,
Kepadanya setelahnya,
Aku tidak pernah menjangka akan menjualnya,
Sekalipun hutang-hutangku menyeksa di dalam penjara,
Namun kerana kelemahan, kefaqiran, dan puteri puteriku,
Yang masih kecil menangis,
Yang menangis meminta padaku,
Maka aku pun rela melepaskannya.

Beliau kemudiannya menjual kitab tersebut dengan harga 60 dinar yang dibeli oleh as-Syarif al-Murtadha. Ketika membuka kitab tersebut, beliau mendapati bait-bait yang menyedihkan terdapat di dalamnya. Beliau menyerahkan kitab tersebut kepada Abu al-Hasan al-Qali tanpa mengambil kembali wangnya.

(Wafayat al-A’yaan, Ibn Khalliqan)

Muhammad Fahmi Bin Rusli,
Aal al-Bayt University, Jordan.


26 Jun 2012

Kisah Salaf Menuntut ‘Ilmu Ketika Sakarat al-Maut.Kisah Salaf Menuntut ‘Ilmu Ketika Sakarat al-Maut.

1) Muhammad Ibn Jarir at-Thabari.

Dari al-Mu’afa Bin Zakariyya, dari sebahagian orang yang terpercaya bahawa beliau berada di sebelah Abu Ja’far Bin Jarir at-Thabari sesaat sebelum beliau wafat. Ibn Jarir diingatkan akan sebuah do’a dari Ja’far Bin Muhammad. Beliau meminta pena dan kertas, kemudian beliau menulis do’a tersebut. Beliau ditanya: “Wahai Imam! Apakah anda masih menulis dalam keadaan seperti ini?”. Beliau berkata: “Sayugianya seseorang tidak meninggalkan mencari ‘ilmu, sehingga dia mati”.

2) Al-Imam Abi Yusuf al-Qadhi.

Ibrahim bin Jarrah menceritakan: 

“Al-Imam Abu Yusuf al-Qadhi menderita sakit menjelang kematiannya. Aku datang menjenguknya dan aku dapati beliau dalam keadaan pengsan. Ketika sedar, beliau berkata: “Apa pendapatmu berkenaan masalah ini dan ini?”. Aku berkata: “Wahai Imam, dalam keadaan seperti ini?”. Beliau berkata: “Tidak mengapa, kita belajar semoga hal itu dapat menyelamatkan seseorang”. Kemudian beliau bertanya: “Wahai Ibrahim, manakah yang lebih utama ketika melontar jumrah, dilakukan dengan berjalan kaki atau menaiki kenderaan?”. Aku menjawabnya dan setelah itu aku meninggalkan beliau. Belumpun sampai di pintu rumahnya, aku sudah mendengar suara orang ramai menangisi beliau dan ternyata beliau sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya”.

(Manaqib Abu Hanifah, Muwaffaq al-Makki)

Muhammad Fahmi Bin Rusli,
Aal al-Bayt University.

26 Jun 2012

Kisah Anjing Dan Singa
Di dalam kitab Shaid al-Khatir karya al-Imam al-Hafizh Ibn al-Jauzi Rahimahullah, beliau ada memberikan suatu perumpamaan yang sangat menarik berkenaan orang yang rendah keinginannya, dan sentiasa merasa puas dengan sesuatu yang rendah. Kata beliau:

Seekor anjing berkata kepada seekor singa: 

“Wahai raja binatang buas,ubahlah namaku kerana ia sangat buruk”. Kata singa: “Engkau adalah binatang pengkhianat yang tidak berhak memiliki nama selain itu”. Anjing berkata lagi: “Ujilah aku”. Singa pun memberikan kepadanya sepotong daging seraya berkata: “Simpankanlah daging milikku ini sampai esok hari, maka namamu akanku ubah”.

Anjing merasa lapar dan memandang daging dengan sabar. Ketika tidak dapat menahan laparnya, anjing tersebut berkata: “Untuk apa sebuah nama? Anjing adalah sebuah nama yang bagus”. Kemudian ia pun memakan daging itu.

Begitulah perumpamaan orang yang lemah semangatnya, yang merasa puas dengan tempat dan kedudukan yang serendah mungkin. Dia memilih kepuasan nafsu yang seketika, lebih memilih istirehat dari memilih kemuliaan. Orang yang bodoh adalah orang yang kalah sejak awal bertemu. Seperti anjing dengan singa tersebut.

(Shaid al-Khathir, al-Imam Ibn al-Jauzi)

Muhammad Fahmi bin Rusli.
Aal al-Bayt University, Jordan.


26 Jun 2016

Kembara ‘Ilmu- Juhud Suatu TuntutanSalaf dan Kembara,

Para Salafussoleh dan kembara mencari ‘ilmu benar-benar tidak dapat dipisahkan. Menjadi suatu lumrah bagi mereka, bermusafir ke setiap pelosok negara semata-mata ingin mendapat ‘ilmu. Baik sedikit mahupun banyak. Di mana sahaja ada ‘ilmu, segera mereka mendapatkannya. Al-Imam az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A’laam an-Nubala’, ketika menceritakan biografinya al-Hafizh Ibn Mandah beliau berkata: “Al-Hafizh Ibn Mandah, Abu ‘Abdillah, Muhaddith Islam. Beliau melakukan rihlah menuntut ‘ilmu ketika umurnya 20 tahun, dan dia kembali dari kembara pencarian ‘ilmunya ketika berumur 65 tahun. Rihlahnya dalam pencarian ‘ilmu adalah selama 45 tahun. Kata az-Zahabi lagi: “Aku tidak tahu seorangpun yang melebihinya dalam keluasan rihlahnya. Tiada juga yang lebih banyak hadis darinya bersama hafazannya dan ketsiqahannya. Telah sampai kepada kami bahawa bilangan gurunya seramai 1700 Syaikh”.

Kejuhudan Kita Bagaimana ?

Sewaktu aku mula-mula melangkahkan kaki ke bumi Jordan, aku benar-benar ‘kosong’ dari segala maklumat berkaitan program talaqqi, daurah ‘ilmiyyah, dan sebagainya. Aku sedar, bumi Jordan bukanlah sebuah tempat yang tersebar luas perkara-perkara seumpama ini. Ia berbeza dengan ‘Arab Sa’udi, Mesir, dan sebagainya. Namun, sedikit bukan bermakna tiada. Sedikit yang bermanfa’at jauh lebih baik dari banyak yang tiada manfa’atnya. Aku bersangka baik, mudah-mudahan akan ada beberapa Masyaikh yang akanku gali ilmu darinya Insya Allah.

Syaikh ‘Ali Hasan dan Syaikh Masyhur,

Setelah beberapa bulan di sini, Alhamdulillah aku berjumpa dengan para Masyaikh yang aku yakin dengan kebersihan ‘Aqidahnya, sahih manhajnya, tinggi ke’ilmuannya, dan elok akhlak serta keperibadiannya. Aku berpeluang menimba ‘ilmu dengan Fadhilat as-Syaikh al-‘Allamah ‘Ali Ibn al-Hasan Ibn ‘Ali al-Halabi al-Atsari Hafizhahullah. Bergetar rasa hati tatkala pertama kali mendengar ceramah beliau. Terkenang saat pertama kali aku datang ke Jordan, hati rasa sebak. Rasa pilu itu hadir. Ia berbisik: “Inilah bumi kewafatan al-Imam al-Albani Rahimahullah, tokoh hadis yang sangat hebat !. Karangannya tersebar merata dunia. Miskinlah perpustakaan yang tidak memiliki walau sekarya kitabnya. Sangat tinggi ke’ilmuannya. Masya Allah. Beliau Alhamdulillah sempat mewariskan ilmunya kepada para Thullab al-‘Ilmi di Jordan. Alhamdulillah,dari situlah lahirnya ke’ilmuan dan ketokohan guru kami Fadhilat as-Syaikh al-‘Allamah ‘Ali Hasan al-Halabi dan Fadhilat as-Syaikhina al-‘Allamah Masyhur Bin Hasan Aali Salman Hafizhahumallah. Aku berpeluang berguru dengan keduanya, bukan sahaja ‘ilmunya yang cuba aku manfa’atkan. Bahkan akhlak keduanya turut aku ambil sepanjang ceramah yang mereka sampaikan.

Salaf Menjadi Inspirasi,

Sementara aku berpeluang mengambil dan menimba segala ‘ilmu di bumi Jordan ini, maka aku perlu juhud. Juhud itu payah dan susah! Ia perlukan pengorbanan. Tika aku lemah, aku merujuk pada sirah Salaf al-Ummah. Keadaan mereka lagi susah berbanding diriku. Pun mereka semangat, pun mereka kuat. Kekuatan ini yang aku perlukan sebagai pendorong semangat. Semoga aku tabah dan gagah. Semoga Allah S.W.T berikan kekuatan untuk aku terus dan terus mencari ‘ilmu. Rihlah itu perlu, kejuhudan itu perlu. Itu budaya turun-temurun para pencari ‘ilmu. Semoga aku tergolong dalam kalangan mereka yang juhud. Insya Allah.

Muhammad Fahmi bin Rusli,
Aal al-Bayt University, Jordan.

Penulisan dan Dakwah – Antara Hobi dan Amanah.Objektif Penulisan,

Ada pelbagai sebab manusia menulis. Sebahagian mereka menjadikan medium penulisan sebagai tempat untuk memberikan pandangan dan kritikan. Ada juga yang menjadikannya sebagai suatu cara untuk meluahkan perasaan. Tidak kurang juga yang menjadikannya sebagai suatu sarana dari sarana-sarana dakwah.

Salaf dan Penulisan,

Para Sarjana Islam terdahulu, mereka mempunyai kejuhudan yang sangat hebat di dalam bidang penulisan. Sehinggakan terdapat sebahagian dari mereka yang memperuntukkan waktu  khas untuk menulis. Abu ‘Ubaid Ibn al-Qasim sebagai contoh. Diceritakan oleh az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A’lam an-Nubala’ bahawa Abu ‘Ubaid al-Qasim membahagikan malamnya kepada tiga bahagian. Sepertiga untuk solat, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga lagi untuk menulis kitab. Tokoh lain yang boleh dicontohi ialah, al-Imam Al-Hafizh Ibn al-Jauzi. Beliau Rahimahullah digambarkan sebagai seorang individu yang sangat banyak hasil penulisannya. 

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah dalam menceritakan perihal Ibn al-Jauzi, beliau mengatakan: 

“Syaikh Abu al-Faraj (Ibn al-Jauzi) seorang mufti yang banyak menulis. Beliau mempunyai karya penulisan dalam tema yang pelbagai. Aku cuba menghitungnya, dan aku melihatnya lebih dari 1000 karya penulisan”.

Kesan Da’wah Melalui Penulisan,

Kita seharusnya bersyukur. Disebabkan ‘hobi’ para  Ulama’ terdahulu dalam bidang penulisan, kita menikmati hasilnya. Kita peroleh manfaatnya. Kita maklum, para Ulama’ terdahulu menulis atas tujuan dakwah. Ini tidaklah bermaksud berdakwah semestinya hanya dengan menulis. Tidak, ini suatu perkara yang perlu dibeza. Lihatlah keberhasilan dakwah melalui penulisan sebagaimana yang diceritakan oleh al-Hafizh al-Imam Ibn al-Jauzi. Kata beliau rahimahullah: “Aku menulis dengan dua jariku ini sebanyak 2000 jilid kitab, dan orang yang bertaubat melalui tanganku ini sebanyak 100,000 orang”. Ya, begitulah hebatnya penangan penulisan. Hebatnya kualiti sesebuah tulisan, ramailah insan yang akan terkesan. 

Realiti kini,

Itu semua berlaku ratusan tahun dahulu, di zaman yang sangat sedikit kemudahan menulisnya. Mungkin hanya pensel dan kertas. Namun usaha mereka, juhud mereka, melebihi kita yang berada di zaman moden ini. Kini, kita punya pelbagai medium untuk menulis. Adanya surat khabar, Facebook, Twitter, blog, dan sebagainya. Kemudahan sudah ada, terpulang kepada kita cara untuk memanfaatkannya. Ulama’ terdahulu sudah punya sumbangan, kita pula apa yang mampu untuk diberikan?

Saham Da’wah,

Dalam keterujaan kita menulis (di mana-mana medium penulisan), alangkah eloknya jika diselitkan serba sedikit unsur-unsur dakwah di dalam hasil penulisan kita. Tinggalkanlah menulis suatu yang tidak bermanfa’at, lawak-lawak yang lagha dan sebagainya. Dahulu saya ada menulis: “Bidang penulisan juga merupakan faktor penyumbang dosa dan pahala seseorang. Di facebook, status-status kitalah menjadi saham kepada kita. Jika kita memanfaatkannya untuk kebaikan (dakwah umpamanya), mudah-mudahan beroleh pahala. Sebaliknya, jika status-status kita cenderung ke arah makian, cercaan, meng’aibkan dan memecahbelahkan, secara tidak langsung kita telah menambahkan lagi saham dosa kita yang sedia ada”.

Penulisan dan Kritikan,

Bidang penulisan juga adakalanya digunakan sebagai tempat melemparkan kritikan terhadap seseorang atau sesebuah kumpulan. Tidak kurang juga para Ulama’ kita melakukannya. Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah umpamanya. Beliau menghasilkan kitab beliau Minhaj as-Sunnah Fi Naqhdi Kalam as-Syi’ah wal-Qadariyyah sebagai membantah dan mengkritik tokoh-tokoh Syi’ah Rafidhah pada zamannya. Kritikan melalui penulisan ini sememangnya punya manfaat besar buat Agama ini. Kita mampu menjawab dan membantah segala hujah-hujah Syi’ah dengan maklumat yang kita perolehi dari kitab ini. Sememangnya kita tahu bahawa Syi’ah merupakan antara musuh besar Ahl as-Sunnah wal-Jama’ah zaman berzaman. Justeru, segala jawapan untuk membantah kumpulan ini sememangnya sangat-sangat diperlukan.

Kesimpulan, 

Atas sebab apa sekalipun kita menulis, janganlah sesekali kita abaikan mesej dakwah di dalam penulisan kita. Ikatlah penulisan itu dengan da’wah. Ikhlaskan niat kerana ALLAH. Mudah-mudahan beroleh pahala. Percaya dan yakinlah, Allah itu tidak pernah menganggap sia-sia akan usaha hamba-hambaNya dalam menyebarkan risalah da’wah. Walau kecil pada pandangan kita, besar nilaiannya di sisi ALLAH. Jangan mengalah dalam da’wah. Semoga kita cenderung menjadikan bidang penulisan sebagai salah satu sarana da’wah. Hobi menulis harus diikat dengan amanah da’wah! Wallahu A’lam.

Muhammad Fahmi bin Rusli.
Aal al-Bayt University, Jordan.


26 Jun 2012