Sunday, 2 September 2012

Syarat Penerimaan Sesuatu ‘Ibadah
Syarat penerimaan sesuatu ibadah itu ada dua:

1) Ikhlas kerana Allah.

2) Ittiba' (mengikuti) as-Sunnah.

Entri kali ini lebih memberikan fokus kepada syarat yang kedua, iaitu mengikuti as-Sunnah. Dalam memastikan sesuatu ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan as-Sunnah, 6 perkara asas perlu kita ketahui agar amal ibadah yang kita lakukan tidak menyelisihi as-Sunnah:


1) Sebab:

Ini bermakna, amal ‘ibadah yang dilakukan hendaklah sesuai dengan syari’at dari sudut sebabnya.

Contoh: Seorang lelaki menunaikan solat dua raka’at setiap kali memasuki rumahnya dan menjadikannya sebagai perbuatan sunnah. Perkara seperti ini adalah suatu yang tertolak. Sekalipun solat pada dasarnya merupakan suatu yang berupa syari’at, akan tetapi apabila dikaitkan dengan sebab yang tidak bersumber dari syari’at maka ibadah tersebut tertolak.

2) Jenis:

Ini bermakna, amal ‘ibadah yang dilakukan haruslah bersesuaian dengan syari’at dari sudut jenisnya. 

Contoh: Seorang lelaki melaksanakan ‘ibadah Qurban dengan menyembelih seekor kuda. Maka hal ini adalah tertolak. Sekalipun ‘ibadah Qurban itu pada dasarnya merupakan suatu yang disyari’atkan, akan tetapi apabila ia disertakan dengan jenis haiwan Qurban yang tidak bersumber dari syari’at maka ‘ibadah tersebut tertolak.

3) Bilangan, kadar ukuran: 

Apabila seseorang melakukan ‘ibadah dengan ukuran yang lebih atau tidak bertepatan dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan oleh syara’, maka amalan tersebut tidak diterima. 

Contohnya: Apabila seseorang berwudhu’ dengan membasuh setiap anggota sebanyak empat kali, maka basuhan yang keempat itu tidak diterima. Hal ini kerana, ia telah melebihi suatu kadar yang ditentukan syari’at.

4) Tatacara: 

Amalan seharusnya menepati tatacara yang dikehendaki oleh syara’. Justeru, sebarang tatacara yang menyelisihi tatacara yang ditetapkan syara’ adalah tidak diterima. 

Sebagai contoh: Seseorang menunaikan solat, kemudian terus bersujud tanpa melakukan ruku’. Maka hal ini merupakan suatu 'ibadah yang tidak diterima kerana menyelisishi tatacara yang ditetapkan syara'.

5) Waktu: 

Segala amal ‘ibadah hendaklah bertepatan dengan syari’at mengikut kadar waktunya. 

Contoh: Apabila seseorang menunaikan solat Subuh pada waktu ‘Asar, maka hal ini merupakan sesuatu yang tertolak. Begitu juga apabila seseorang menunaikan ‘ibadah puasa selama sebulan dalam bulan Muharram. Maka amalan ini adalah tertolak.

6) Tempat: 

Amalan mestilah menepati syari’at dari sudut tempat pelaksanannya. Justeru,segala amalan yang dilakukan di tempat yang tidak ditetapkan oleh syara’, maka amalan itu tidak diterima. 

Misalannya, seseorang menunaikan ‘ibadah Haji di Yaman. Ataupun seorang lelaki beri’tikaf di sekolah atau di pejabat, bukannya di masjid seperti yang dinyatakan syara’. Contoh lain, seseorang menunaikan ‘ibadah tawaf di Syria umpamanya. Maka hal-hal ini kesemuanya tertolak. Wallahua’lam.

Rujukan: Syarah al-Arba'in an-Nawawiyyah, Syaikh Muhammad bin Soleh al-'Utsaimin.

Muhammad Fahmi Bin Rusli,
Aal al-Bayt University, Jordan.


2 September 2012

2 comments

Ummu Laila Al Munawarah 6 November 2012 at 08:03

Ikhlas & Mutaba'ah insyaAllah:)
"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam itu jadi agama bagimu" (Al-Maidah,3)

Muhammad Fahmi Rusli 21 December 2012 at 03:19

Insya Allah, ini antara istifadah yang ana dapat dari kitab Syarah al-Arbaeen an-Nawawiyyah karya as Syaikh Ibn Utsaimin Rahimahullah.

Post a Comment