Sunday, 14 April 2013

Nota Dakwah: Antara az-Zuhri dan Anak Muda.Seorang penceramah membacakan sebuah hadis dalam ceramahnya.

Lalu al-Imam az-Zuhri berkata: 
Perkara ini tidak warid dalam Sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم.

Penceramah tersebut pun duduk. Tiba-tiba bangun seorang budak lalu berkata:


Wahai Imam. Kata az-Zuhri: Ya. Budak itu bertanya: 

Adakah engkau menghafaz sunnah seluruhnya ?

Az Zuhri menjawab: Tidak.

Adakah engkau menghafaz separuh darinya ?

Az Zuhri menjawab: Tidak.

Adakah engkau menghafaz dua pertiga darinya ?

Az Zuhri menjawab: Tidak.

Kata budak tersebut: Andaikanlah kamu menghafaz separuh dari Sunnah. Lalu hadis yang dibacakan Syaikh tadi berada di dalam separuh yang tidak kamu menghafaznya !

Maka terdiamlah az-Zuhri dan beliau mengakui kekuatan hujah budak tersebut.

Kesimpulannya di sini, janganlah kita bermudah-mudahan mengatakan bahawa hadis ini tidak warid dari Nabi, perkara ini tidak terdapat di dalam Sunnah, dan yang seumpamanya. Kerana hadis yang kita tidak pernah dengar, boleh sahaja orang lain pernah mendengarnya.

Telitilah sebelum menafikan sesuatu hujjah.

Wallahua'lam.

Nota Kaki:

Al-Imam az-Zuhri merupakan seorang alim kabir lagi agung dalam ilmu hadis. Sekiranya kita membuka kitab as-Sahihain, kita akan dapati nama beliau terdapat dalam kitab tersebut. Begitu juga nama beliau tercatat di dalam kutub as-sittah di kebanyakan tempat.

Aal al-Bayt University, Jordan.
15 April 2013 Masihi.

Sunday, 7 April 2013

Dakwah: Dengan Ilmu Atau Cukup Sekadar Semangat ?


Dalam merungkai secara lebih terperinci berkaitan tajuk yang dipilih, penulis cuba menarik minat para pembaca dengan kata-kata berikut:


"Ada orang tinggi semangat dakwahnya, akan tetapi kontang ilmunya. Ada orang tinggi ilmunya, akan tetapi gersang semangat dakwahnya."

Ya, realitinya inilah yang berlaku pada segelintir masyarakat kita.

Ilmunya tiada. Cerita agama di situ, mengeluarkan hukum di sana. Seakan-akan agama disebarkan tanpa ada neraca yang mengukur. Menyebarkan agama itu tidak salah. Cumanya, menyampaikan inti agama tanpa ilmu dan nas yang sahih merupakan suatu masalah !

Di sudut lain,

Ilmunya penuh di dada. Tatkala berbicara mengenai agama, maka dialah ahlinya. Kurangnya, dia tidak berdakwah kepada masyarakat. Tidak melalui lisan, tidak pula dari penulisan. Masyarakat tidak merasai manfaat dari ilmu yang dia miliki. Ini benar-benar suatu musibah.

Kita secara jujur, tidak mahu melahirkan insan-insan seumpama ini.

Biarlah berilmu, tinggi juga semangat menyebarkannya.

Biarlah bersemangat dalam dakwah, tinggi juga bekalan ilmu yang dibawanya bersama.

Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jauziyyah melalui kata-katanya:

Apabila dakwah kepada Allah merupakan kedudukan hamba yang paling mulia, paling terhormat, dan paling utama, maka ia tidak dapat dihasilkan kecuali dengan ilmu yang digunakan untuk berdakwah. Bahkan kesempurnaan dakwah hanya dapat dicapai melalui ilmu yang cukup.

Ini kata-kata yang tepat.

Dakwah itu kerja mulia.

Ilmu itu pelengkap kerja.

Keduanya kena saling bersepakat, menyebarkan dakwah tidak cukup dengan hanya bersemangat. Bahkan ia memerlukan kepada keluasan ilmu yang jitu dan kuat.

Tanpa ilmu, dakwah kontang. Tanpa dakwah, ilmu tempang.

Muhammad Fahmi bin Rusli.
Universiti Aal- al-Bayt, Jordan.
8 April 2013.

Monday, 1 April 2013

Jangan Umumkan Istilah Yang Pada Lafaznya Ada Persamaan.
1- Di dalam kitab Taqrib at-Tahzib karangan al-Imam al-Hafidz Ibn Hajar al-‘Asqalani Rahimahullah (w. 852 h.), beliau meletakkan huruf-huruf tertentu sebagai singkatan bagi para perawi. Sebagai contoh: Huruf خ merujuk kepada al-Bukhari. Huruf م merujuk kepada Muslim. Manakala huruf ق merujuk kepada Ibn Majah al-Qazwini.Manakala di dalam kitab al-Jami’ as-Soghir karangan al-Imam as-Suyuthi Rahimahullah (w. 911 h.), beliau juga turut meletakkan huruf-huruf tertentu sebagai singkatan bagi perawi. Di sisi beliau, huruf خ merujuk kepada al-Bukhari. Huruf م merujuk kepada Muslim. Manakala huruf ق membawa maksud Muttafaq ‘Alaih.

2- Perkataan Muttafaq Alaih masyhurnya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim daripada Sahabat yang sama. Namun, apabila kita membaca kitab 'Muntaqa al-Akhbaar' karya Majd ad-Din Ibn Taimiyyah (datuk kepada Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah), kita akan dapati bahawa perkataan Muttafaq Alaih merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim.

Justeru, menjadi kesilapan ilmiah jika kita menyamakan Muttafaq Alaihi di sisi Majd ad-Din Ibn Taimiyyah dengan para Ulama' lainnya.

3- Perkataan (Munkar al-Hadis) di dalam ilmu Jarh wat Ta'dil. Di sisi al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal (W. 241 H.), lafaz Munkar al-Hadis merujuk kepada perawi-perawi yang sedikit khabar dan hadis-hadisnya.

Adapun perkataan Munkarul Hadis di sisi al-Imam al-Bukhari (w. 256 h.), ia seperti mana yang beliau jelaskan sendiri dengan kata-katanya: "Kesemua yang aku katakan padanya: Munkar al-Hadis, maka tidak halal meriwayatkan hadis darinya".

Oleh itu, tidak boleh disamakan perkataan Munkar al-Hadis di antara al-Imam Ahmad dengan al-Imam al-Bukhari.

4- Lafaz (Gharib) di sisi al-Imam az-Zaila'ie di dalam kitab Nashb ar-Raayah merujuk kepada: لا أصل له (tidak ada asal baginya) manakala lafaz ini berbeza dengan Gharib di sisi al-Imam at-Tirmizi. 

Justeru, terdapatnya di sana perbezaan istilah gharib di sisi az-Zaila'ie dan at-Tirmizi. Ini memerlukan, para penuntut ilmu supaya lebih daqiq (teliti) dalam menggunakan sesuatu istilah atau lafaz. Wallahua'lam.

Muhammad Fahmi Bin Rusli

Aal al-Bayt University, Jordan.
1 April 2013.